Samfélagsábyrgð og siðferðisviðmið

Stefna TM um samfélagsábyrgð felur í sér þrjár meginstoðir: Forvarnir, persónuvernd og upplýsingaöryggi og stuðning við vaxtabrodda samfélagsins. Samfélagsábyrgð er leiðarljós í störfum stjórnar og starfsmanna TM og árið 2013 tóku gildi siðareglur sem voru unnar af starfsmönnum félagsins.

Hlutverk TM er að þjóna einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum með aðstoð við að vera rétt tryggð og koma lífi þeirra og starfsemi fljótt á réttan kjöl eftir áföll. Starfsemi tryggingafélags felur í sér sameiginlega ábyrgð á lífi, heilsu og hagsmunum fólks og því ber TM mikla ábyrgð.

Það er markmið TM að draga úr skaðlegum áhrifum af starfsemi sinni og hafa jákvæð áhrif á þróun samfélagsins með því að nýta sérþekkingu sína í þágu þess. Það er trú okkar að með því að vinna að því að halda góðu jafnvægi milli efnahagslegra og samfélagslegra þátta og umhverfisins leggjum við okkar af mörkum til þess að auka sjálfbærni í íslensku samfélagi.

Starfsmenn TM og stjórn félagsins telja að með því að hafa samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi í störfum sínum minnki þeir verulega líkur á því að félagið verði fyrir áföllum sem hafi skaðleg áhrif á ímynd þess og orðspor. Samfélagsleg ábyrgð er leiðarljós í daglegri ákvarðanatöku og þannig má hafa jákvæð áhrif á samfélagið, bæta nýtingu auðlinda, auka þekkingu og lækka kostnað. Skýrt leiðarljós um samfélagsábyrgð styður jafnframt við gildi félagsins um heiðarleika og sanngirni.

TM hefur undirritað yfirlýsingu Festu og Reykjavíkurborgar um loftslagsmál og sett sér markmið í þeim efnum til 2030. Markmið félagsins er að minnka kolefnisfótspor sitt um a.m.k. 34% og auka flokkun úrgangs úr 74% í 98% á tímabilinu. TM hóf skipulegar umhverfismælingar fyrir árið 2015 og var kolefnisfótspor félagsins það ár 1,19 tonn á hvern starfsmann. Á árinu 2016 var kolefnisfótsporið 1,13 tonn á starfsmann sem jafngildir 6% lækkun milli ára. Flokkunarhlutfall úrgangs jókst um 6 prósentustig á milli ára.

Stoðir samfélagsábyrgðar TM

TM hefur skilgreint þrjá málefnaflokka sem starfsmenn félagsins búa yfir sérþekkingu á og félagið telur að nýta megi þá þekkingu til góðs fyrir samfélagið.

1. Forvarnir

Starfsmenn TM hafa mikla þekkingu á því sem getur hent fólk, fyrirtæki og stofnanir og hafa í gegnum tíðina veitt framúrskarandi þjónustu í því að aðstoða viðskiptavini félagsins við að bregðast við áföllum. Við heitum því að vinna markvisst að því að minnka líkur á tjónum, hvort sem um er að ræða tjón á heilsu eða öðrum hagsmunum einstaklinga, fyrirtækja og stofnana. TM sinnir forvörnum á ýmsum sviðum og styrkir forvarnarstarf annarra. Sá þáttur verður efldur enn frekar enda ætlun TM að marka sér stöðu sem það tryggingafélag sem þekkt er fyrir að hafa með starfsemi sinni jákvæð áhrif á öryggi, heilsu og vellíðan fólks.


2. Persónu­vernd og upplýsinga­öryggi

TM hefur verið með vottað stjórnkerfi upplýsingaöryggis frá árinu 2006 og hefur unnið markvisst að því að tryggja öryggi upplýsinga og efla öryggisvitund starfsmanna, þjónustuaðila og viðskiptavina TM. Við leggjum sérstaka áherslu á að tryggja öryggi persónuupplýsinga sem okkur er treyst fyrir vegna starfa okkar.


3. Stuðningur við vaxtarbrodda samfélagsins

TM fjárfestir í völdum fyrirtækjum sem teljast til vaxtarbrodda samfélagsins. Með þessu stuðlum við að nýsköpun og fjárfestingu í greinum sem eru að byggja upp sérþekkingu á sínu sviði. Við leitum leiða til þess að koma tímanlega með lausnir fyrir aðila sem eru að hefja nýja starfsemi eða þróa starfsemi sína þannig að hún kallar á nýjar lausnir í vátryggingum. Með því að tryggja vátryggingarlega hagsmuni þeirra snemma í þeirra lífshlaupi má auka líkur á að rekstur þeirra blómstri til lengri tíma litið, samfélaginu til hagsbóta. 

Helstu samfélagsverkefni TM 2016

Í samræmi við stefnu félagsins tók TM þátt í fjölmörgum samfélagsverkefnum á árinu. Flest voru eigin verkefni TM en nokkur voru unnin í samvinnu við aðra eða þátttaka í verkefnum annarra.

TM sinnti áfram öflugu forvarnarstarfi á árinu, viðskiptavinum til heilla. Um árabil hefur félagið lagt sitt af mörkum til að bæta heilsu sjómanna. Sjónum hefur verið beint að starfsumhverfi sjómanna, mataræði og hreyfingu. Það hefur margsýnt sig að með öflugum forvörnum minnka líkur á veikindum og slysum til sjós.

EldvarnaátakTM er aðalstuðningsaðili Eldvarnaátaks Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna sem fór fram um allt land. Slökkviliðsmenn heimsóttu börn í 3. bekk grunnskólanna, fræddi þau um eldvarnir og afhenti þeim handbók um eldvarnir heimilisins.

Félagið efndi til fjölmargra námskeiða fyrir einstaklinga, einkum yngra fólk, sem voru vel sótt af viðskiptavinum TM. Námskeið fyrir verðandi ökumenn og foreldra/forráðamenn þeirra hafa fest sig í sessi enda mikilvægt að búa nýliða sem best undir umferðina. Tjón eru tíð á fyrstu tveimur árum fólks með ökuréttindi og mikilvægt að reyna að draga úr þeim með öllum tiltækum ráðum.

NámskeiðTM vill líka veita ungum barnafjölskyldum ráð svo sem kostur er og hefur í því skyni staðið fyrir námskeiðum um brjóstagjöf, svefn og næringu ungbarna á fyrsta ári. Það er skoðun okkar að með slíku starfi getum við stutt við bakið á fólki sem er að hefja lífsgönguna fyrir alvöru og myndað við það góð tengsl til framtíðar.

Við þetta má svo bæta að félagið leggur ríka áherslu á forvarnir og heilsuvernd meðal starfsmanna. Efnt hefur verið til námskeiða og heilsufarsmælinga til að stuðla að bættum lífsgæðum TM-fólks og það hvatt til hollra og heilsusamlegra hátta með ýmsu móti.

Tmmot-stjornunnarAuk ofangreinds hélt TM áfram stuðningi við margvísleg góð málefni. TM styrkir mjög við bakið á ungu íþróttafólki og að vanda fór einna mest fyrir TM-mótunum í knattspyrnu kvenna, en félagið hefur um árabil stutt myndarlega við bakið á kvennaboltanum.

Siðareglur TM

Siðareglur TM eru leiðbeinandi um samskipti starfsmanna félagsins innbyrðis og samskipti starfsmanna við viðskiptavini TM, birgja og aðra aðila. Reglurnar ná til stjórnar félagsins, umboðsmanna, verktaka og annarra samstarfsaðila sem starfa eða koma fram undir merkjum TM. 

Markmið

 • Siðareglunum er ætlað að vera stuðningur fyrir starfsmenn TM og aðila er starfa eða koma fram undir merkjum TM komi upp siðferðileg álitamál sem taka þarf afstöðu til. 

Þegar við störfum fyrir TM

 • Við sinnum störfum okkar af heiðarleika og förum eftir þeim lögum, reglum og viðmiðum sem gilda um starfsemi félagsins. 
 • Við virðum trúnaðarákvæði í starfssamningum og vinnum samkvæmt reglum TM um meðferð persónuupplýsinga.
 • Við veitum þeim sem leita til okkar vandaða ráðgjöf og þjónustu sem grundvallast á upplýsingum um aðstæður hvers og eins.
 • Við höfum það ávallt hugfast að varðveita gott orðspor félagsins, óháð því við hverja við eigum í samskiptum og hvort heldur það er innan eða utan vinnutíma.
 • Við höfum gildi TM, heiðarleika, sanngirni, einfaldleika og framsækni, að leiðarljósi í störfum okkar.
 • Við sækjum þá fræðslu og þjálfun sem nauðsynleg er til þess að við getum sinnt störfum okkar vel og byggjum þannig upp og viðhöldum faglegri þekkingu, m.a. á vörum og þjónustu félagsins. 

Hagsmunaárekstrar

 • Við semjum ekki sjálf við þá sem tengjast okkur fjölskyldu- eða vinaböndum en komum málum þeirra í farveg hjá næsta yfirmanni eða þar til bærum aðila innan TM. Þetta á við hvort heldur sem TM er seljandi eða kaupandi vöru eða þjónustu.
 • Við notfærum okkur ekki aðstöðu okkar sem starfsmenn TM í eiginhagsmunaskyni eða í þágu aðila sem tengjast okkur fjölskyldu- eða vinaböndum.  
 • Við nýtum ekki upplýsingar sem við höfum aðgang að við framkvæmd starfa í þágu TM til þess að hagnast persónulega.
 • Við skiljum að fyrirgreiðsla eða gjafir frá viðskiptavinum og þjónustuaðilum geta orkað tvímælis og fylgjum því reglum félagsins þar að lútandi.
 • Við umgöngumst eigur félagsins af virðingu og nýtum þær ekki í eigin þágu nema með vitund og samþykki næsta yfirmanns.

Samskipti

 • Við sýnum hvert öðru virðingu og heiðarleika í samskiptum og kappkostum að eiga góð og heiðarleg samskipti við alla sem leita til okkar og við leitum til vegna starfa okkar fyrir TM.
 • Við sýnum samkeppnisaðilum okkar virðingu og ábyrgjumst að allar upplýsingar sem frá okkur fara varðandi þá séu réttar og ekki afvegaleiðandi.
 • Við bendum á það sem betur má fara í starfsemi TM og komum með tillögur um leiðir til úrbóta.
 • Við bendum á það sem vel er gert í starfsemi TM og gefum okkur tíma til þess að fagna þegar settu marki er náð.
 • Við eigum málefnaleg skoðanaskipti á jafnréttisgrundvelli en virðum þær ákvarðanir sem teknar eru af stjórnendum félagsins og vinnum samkvæmt þeim, enda séu þær í samræmi við siðareglur TM. 

Verklag við innleiðingu og kynningu siðareglna

 • Starfsmönnum eru kynntar siðareglur félagsins við upphaf starfs og eftir því sem þurfa þykir. Siðareglurnar eru ávallt aðgengilegar á innri og ytri vef félagsins.
 • Siðareglur TM eru kynntar fyrir stjórn TM, umboðsmönnum, verktökum og öðrum sem starfa eða koma fram undir merkjum TM og eru þær hluti samnings milli aðila.
 • Stjórnendur TM eru ábyrgir fyrir innleiðingu og kynningu siðareglna félagsins og beita sér fyrir því að siðareglunum sé fylgt í starfsemi TM. 

Brot á siðareglum

 • Ef við verðum þess áskynja að brotið sé gegn siðareglum TM gerum við viðvart um það og komum málum í farveg innan félagsins samkvæmt fyrirliggjandi ferlum.
 • Starfsmenn sem gera viðvart um mistök eða afglöp í starfsemi TM eða upplýsa um ætluð brot annarra eru ekki látnir gjalda fyrir það. Þeir eru upplýstir um niðurstöðu mála og njóta nafnleyndar kjósi þeir það og sé þess kostur.